Gebruiksvoorwaarden Miezerik.be

Door de website Miezerik.be, die toegankelijk is via het webadres http://www.miezerik.be/, te bezoeken en/of te bekijken gaat u akkoord met de onderstaande gebruikersvoorwaarden na deze gelezen te hebben.


Artikel 1: Dienstverlening


1.1 De dienstverlening van Miezerik.be bestaat in het aanbieden van diensten die al dan niet na eventuele registratie en de goedkeuring van eventuele andere voorwaarden met betrekking tot de betreffende dienst beschikbaar zijn aan de gebruiker.
1.2 Miezerik.be garandeert niet dat de aangeboden diensten steeds beschikbaar zijn aan de gebruikers van de website. De beschikbaarheid van de website is afhankelijk van de (internet-)infrastructuur en/of diensten van gebruikers en/of derden, waarop Miezerik.be geen invloed heeft. Hierdoor kan Miezerik.be op geen enkel moment, voor geen enkele gebruiker garanderen dat de diensten beschikbaar zijn voor de gebruiker.
1.3 De eigenaars van Miezerik.be hebben het recht om de website geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk onbeschikbaar te maken met het doel tot onderhoud, aanpassingen en dergelijke.


Artikel 2: Voorwaarden van gebruik van diensten


2.1 Het gebruik van de diensten op Miezerik.be is onderworpen aan de beperkingen vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.
2.2 De diensten op Miezerik.be mogen enkel voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.
2.3 Het is de gebruiker van Miezerik.be nooit toegestaan, onder welke omstandigheden ook, om:
a. inbreuk te plegen op intellectuele eigendom van de eigenaars van Miezerik.be, haar leveranciers en/of haar partners waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom;
b. persoonsgegevens van andere gebruikers van Miezerik.be te verzamelen en/of te gebruiken;
c. persoonsgegevens van enig ander dan zichzelf te publiceren of te gebruiken op Miezerik.be;
d. zich beledigend, kwellend, kwetsend, discriminerend, onheus of anderszins onfatsoenlijk (dit alles ter uitsluitende beoordeling van de eigenaars van Miezerik.be) tegenover een of meer personen en/of entiteiten uit te laten;
e. zaken en/of diensten te koop, te huur, te leen of op andere wijze aan te bieden op Miezerik.be;
f. publiciteit te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars van Miezerik.be;
g. de werking van Miezerik.be te beletten of te verstoren. Hieronder wordt onder andere gerekend het omzeilen van technische veiligheidsmaatregelen en het pogen daartoe, het overbelasten van computersystemen en/of computernetwerken van Miezerik.be, andere gebruikers van Miezerik.be en derden ingeschakeld door Miezerik.be;
h. in strijd te handelen met enige wet of andere toepasselijke regelgeving of anderzijds onrechtmatig te handelen tegenover Miezerik.be, gebruikers van Miezerik.be en/of een derde.


Artikel 3: Privacy


3.1 Voor zover nodig verklaart iedere gebruiker van Miezerik.be wettelijk meerderjarig te zijn, dan wel toestemming te hebben van zijn/haar ouders/voogden voor het afnemen van diensten die beschikbaar zijn op Miezerik.be en in dat kader persoonlijke gegevens te verstrekken aan Miezerik.be.
3.2 Miezerik.be verplicht de gebruikers nooit persoonlijke gegevens op te geven. Om bepaalde diensten te gebruiken dient de gebruiker echter wel zijn/haar persoonlijke gegevens te verstrekken. Dit is strikt vrijblijvend en gebeurt, indien de gebruiker onder het toezicht van een ouder of voogd staat, enkel met medeweten en toestemming van de ouder of voogd. Indien er persoonlijke gegevens van de gebruiker worden opgeslagen wordt de gebruiker hiervan ingelicht. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van de gebruiker in te zien door derden en zullen ook niet zonder toestemming van de gebruiker overgedragen worden aan derden.
3.3 Indien de gebruiker persoonlijke gegevens verstrekt gaat hij/zij akkoord dat Miezerik.be deze gegevens mag opnemen in haar administratie. Dit met het oog op het optimaal werken van de diensten.
3.4 Miezerik.be en derden kunnen eventueel cookies opslaan op het toestel van de gebruiker. De gebruiker is door het lezen van de gebruiksovereenkomst op de hoogte van deze bewerkingen en gaat hiermee akkoord. Deze cookies zijn niet schadelijk en houden enkel relevante gegevens bij voor de goede werking van Miezerik.be en de toepassingen daarvan.


Artikel 4: Auteursrechten en intellectuele eigendommen


4.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Miezerik.be aangeboden diensten, berusten bij Miezerik.be of bij de derde die Miezerik.be het recht heeft gegeven (een onderdeel van) deze diensten aan de gebruiker ter beschikking te stellen.
4.2 Miezerik.be verleent hierbij aan de gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk gebruiksrecht op de door Miezerik.be aangeboden diensten, onder de voorwaarde dat de gebruiker zich houdt aan de bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden van Miezerik.be en/of eventuele andere tussen Miezerik.be en de gebruiker overeengekomen voorwaarden.
4.3 Tenzij dwingendrechtelijk toegestaan mag de gebruiker ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen, de-compileren of daarop reverse-engineering toepassen.
4.4 Miezerik.be controleert haar dienste op copywright. Indien nodig wordt er toestemming gevraagd aan de auteur van de gebruikte diensten.


Artikel 5: Garantie


5.1 Alle op Miezerik.be aangeboden diensten worden verschaft "as is". Er wordt door niemand en aan niemand enige garantie gegeven dat de diensten op Miezerik.be zonder onderbreking zullen functioneren, foutvrij zullen zijn of geschikt zijn voor enig specifiek doel, of dat fouten of andere problemen zullen worden verholpen in nieuwe of andere versies van de aangeboden diensten.


Artikel 6: Aansprakelijkheid


6.1 Iedere gebruiker van Miezerik.be gebruikt en download Miezerik.be op eigen risico. Miezerik.be aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid op welke schade ook die geleden is bij het gebruiken van de website Miezerik.be.
6.2 Miezerik.be is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het aanklikken van een hyperlink van en/of naar een webpagina die onder het domein van Miezerik.be valt. Het gebruik van deze hyperlinks is volledig het eigen risico van de gebruiker zelf.


Artikel 7: Wijziging van Voorwaarden


7.1 Miezerik.be behoudt zich het recht om de gebruiksvoorwaarden zonder enige aankondiging te wijzigen en dit op elk door Miezerik.be te bepalen moment. Vanaf het moment de nieuwe gebruiksvoorwaarden gepubliceerd zijn, zijn die nieuwe gebruiksvoorwaarden van kracht.